ระบบบัญชีข้อมูล ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (SBPAC Data Catalog)

ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เลขที่ 60 ถ.สุขยางค์ ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000 โทร. 0-7320-3872 หรือ โทร. 1880 สายด่วน