ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
นามสกุลของไฟล์ JSON
สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล Open Data Common
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่
วันที่เริ่มต้นสร้าง 1 มกราคม 3090
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 22 มิถุนายน 3107
สร้างในระบบเมื่อ 26 มิถุนายน 2564