จำนวนเรื่องราวร้องทุกข์และอำนวยความเป็นธรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้

เรื่องราวที่ผู้ร้องเรียนประสงค์ ให้ได้รับการปลด เปลื้องความทุกข์ที่ตนได้รับ หรือเป็นเรื่องที่ผู้ร้องเรียนหรือผู้อื่น หรือสาธารณชนได้รับความเสียหาย แยกตามช่องทางการรับเรื่องราวร้องทุกข์และอำนวยความเป็นธรรม ( มาด้วยตนเอง, โทรศัพท์สายด่วนอุ่นใจ 1880 ศอ.บต., ทางจดหมาย, ทางเว็ปไซต์ ศอ.บต. http://www.sbpac.go.th, และ facebook Messanger) และแยกตามประเภท (ขอความช่วยเหลือ, ขอความเป็นธรรม ร้องเรียนพฤติกรรมเจ้าหน้าที่รัฐ, แจ้งเบาะแส, ให้คำปรึกษากฏหมาย, และสอบถามข้อมูล)

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลสถิติ
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อผู้ติดต่อ ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์และอำนวยความเป็นธรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้
* อีเมลผู้ติดต่อ srt.jct2021@gmail.com
* วัตถุประสงค์ มติคณะรัฐมนตรี
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ตามเวลาจริง
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ อำเภอ
* แหล่งที่มา ระบบฐานข้อมูลการรับเรื่องราวร้องทุกข์/สายด่วนอุ่นใจ 1880
* รูปแบบการเก็บข้อมูล Database
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล Open Data Common
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล ไม่มี
URL https://opendata.sbpac.go.th/API/SRT_01_01.aspx
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 10 พฤษภาคม 2565
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล 10 พฤษภาคม 2565
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) 2546
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) 2565
การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) อื่นๆ
รายปี/รายเดือน
หน่วยวัด (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) เรื่อง
หน่วยตัวคูณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) หน่วย
วิธีการคำนวณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) สรุปยอดจำนวนเรื่องเป็นรายปี/รายเดือน
มาตรฐานการจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) ไม่มี
สถิติทางการ
สร้างในระบบเมื่อ 2 สิงหาคม 2565
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 3 พฤศจิกายน 2566