แบบฟอร์มบันทึกคำให้การของผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์และอำนวยความเป็นธรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้

ใช้กรอกข้อมูลสำหรับการร้องเรียนร้องทุกข์ที่เข้ามายื่นคำร้องที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์และอำนวยความเป็นธรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลประเภทอื่นๆ
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อผู้ติดต่อ ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์และอำนวยความเป็นธรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้
* อีเมลผู้ติดต่อ srt.jct2021@gmail.com
* วัตถุประสงค์ อื่นๆ
เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ร้องเรียนในการแจ้งรายละเอียดเรื่องราวร้องทุกข์และอำนวยความเป็นธรรมและเพื่อการประสานและดำเนินการที่ผู้ร้องเรียนมีความประสงค์
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ไม่ทราบ
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) ไม่มี
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ไม่มี
* แหล่งที่มา การรับเรื่องร้องเรียน
* รูปแบบการเก็บข้อมูล PDF
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล Open Data Common
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล ไม่มี
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ ไม่มี
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล บุคคล
URL https://opendata.sbpac.go.th/API/SRT_02_01.pdf
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่เริ่มต้นสร้าง 1 มกราคม 2546
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 10 พฤษภาคม 2565
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง
ข้อมูลอ้างอิง
สร้างในระบบเมื่อ 2 สิงหาคม 2565
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 3 พฤศจิกายน 2566