จำนวนผู้ได้รับการคัดเลือกไปประกอบพิธีฮัจญ์

จำนวนผู้ได้รับการคัดเลือกไปประกอบพิธีฮัจญ์จากจังหวัด (จ.ยะลา จ.ปัตตานี จ.นราธิวาส จ.สตูล และอำเภอนาทวี อำเภอสะบ้าย้อย อำเภอจะนะ และอำเภอเทพา ใน จ.สงขลา) ซึ่งคัดเลือกจากผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับสังคมที่อาศัยอยู่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลสถิติ
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อผู้ติดต่อ กองส่งเสริมและสนับสนุนงานพัฒนาฝ่ายพลเรือน
* อีเมลผู้ติดต่อ ram.sbpac@gmail.com
* วัตถุประสงค์
  • ยุทธศาสตร์ชาติ
  • แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
  • แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
  • กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  • พันธกิจหน่วยงาน
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ตามเวลาจริง
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ อื่นๆ
รายปี
* แหล่งที่มา โครงการส่งเสริมคนดีมีคุณธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ไปประกอบพิธีฮัจญ์
* รูปแบบการเก็บข้อมูล JSON
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล Open Data Common
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล ไม่มี
URL https://data.sbpac.go.th
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 1 พฤษภาคม 2566
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล 1 พฤษภาคม 2566
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) 2566-04-20
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) 2566-04-20
การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) อื่นๆ
ตามข้อมูลที่ปรากฎ
หน่วยวัด (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) คน
หน่วยตัวคูณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) หน่วย
วิธีการคำนวณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
มาตรฐานการจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
สถิติทางการ
สร้างในระบบเมื่อ 27 เมษายน 2566
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 24 พฤษภาคม 2566