จำนวนเรื่องราวร้องทุกข์และอำนวยความเป็นธรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ประสานและดำเนินการแล้วเสร็จ

เรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ที่ ศอ.บต.ได้ดำเนินการหาข้อเท็จจริงและประสานหน่วยงานที่ดำเนินการได้ยุติเรื่องส่งมายัง ศอ.บต.

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลสถิติ
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อผู้ติดต่อ ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์และอำนวยความเป็นธรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้
* อีเมลผู้ติดต่อ srt.jct2021@gmail.com
* วัตถุประสงค์
  • มติคณะรัฐมนตรี
  • ไม่ทราบ
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ตามเวลาจริง
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด)
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ อำเภอ
* แหล่งที่มา ระบบฐานข้อมูลการรับเรื่องราวร้องทุกข์/สายด่วนอุ่นใจ 1880
* รูปแบบการเก็บข้อมูล JSON
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล Open Data Common
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล ไม่มี
URL https://opendata.sbpac.go.th/API/SRT_01_04.aspx
ภาษาที่ใช้
  • ไทย
  • อารบิก
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 10 พฤษภาคม 2565
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล 10 พฤษภาคม 2565
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) 2546
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) 2565
การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) อื่นๆ
ตามที่ปรากฏ
หน่วยวัด (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) เรื่อง
หน่วยตัวคูณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) หน่วย
วิธีการคำนวณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) ไม่มี
มาตรฐานการจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) ไม่มี
สถิติทางการ ไม่ใช่
สร้างในระบบเมื่อ 3 สิงหาคม 2565
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 3 สิงหาคม 2565